News

Parution du roman de Dominique Faure

Principalement à la conception des outils Euro-Cordiale, Dominique Faure publie un roman très particulier, qui n’est pas sans rapport avec l’univers scolaire…

Pour en savoir plus, c'est ICI
 

Z2C_concept-BG

 

 

GIP-EFTLV - Сдружение с общественополезна дейност за образование и учене през целия живот - Реймс, Франция  


GIP-EFTLV е Сдружение с общественополезна дейност за образование и учене през целия живот. То обединява изявите на участващи в редовното, задължително обучение, в непрекъснатото обучение и валидиране на придобития опит.
Академичната служба за информация и ориентиране (SAIO) е член на сдружението.
То управлява мрежа от информационни центрове и центрове за ориентиране в региона Шампань-Арден, в сътрудничество с инспекторите, отговарящи за професионалното ориентиране в отделните райони. Управлява също така и процедурите за професионално ориентиране и реализиране, извършва анализи, анкети, обобщения, проучвания. Осигурява изпълнението на Основната мисия за интегриране на учениците, като координира дейности за подпомагане на младежи в риск за напускане на училище без квалификация. Занимава се с организиране на курсове за младежи, но също така и на екипи от обучители и педагогически съветници.

Роля на Сдружението с общественополезна дейност за образование и учене през целия живот в проекта:
Сдружението с общественополезна дейност за образование и учене през целия живот е водещ партньор по проекта и съкоординатор. Участва в разработването на концепцията на инструмента и в определянето на спецификата на работната програма, както и в създаване на базата снимков материал.

Евро Кордиал - Люксембург

Евро Кордиал е асоциация със седалище в Люксембург, работеща за развитието на европейските ценности. Нейните основни цели са:
-педагогически изследвания и иновации;
- създаване на педагогически инструменти и игри;
- организиране и провеждане на образователни семинари и обучения;
- разпространение на педагогически инструменти;
- адаптиране на педагогически инструменти на други европейски езици;
- подкрепа на всяка дейност, подпомагаща социалното и когнитивното развитие на млади и възрастни хора със затруднения в процеса на обучение, включително проблеми с грамотността и аритметичните умения, с ниска или без квалификация;
Eврo Кордиал е създадена с оглед съчетаване уменията и опита на нейните членове на национално и европейско ниво, тъй като те са от различни европейски страни и се занимават с образователна и изследователска дейност.
Eвро Кордиал е работила по 16 европейски проекта и развива активни партньорства с Люксембург, Франция, Белгия, Германия, Обединеното кралство, Португалия, България и Литва.

Роля на Евро Кордиал в проекта :
В този проект Евро Кордиал осигурява координирането на проекта, сътрудничи във всички фази на работа, ще създаде и ще поддържа Интернет сайта на проекта.

BEST ООДИнститут за професионално надграждащо и индивидуално обучение - Виена, Австрия

 

Основан e през 1987 г. като самостоятелен институт за професионално обучение. Основните му дейности включват обучение на възрастни, професионално обучение, консултации за хора, засегнати от безработицата и обучение в ключови квалификации за реинтеграция на пазара на труда. Институтът осигурява обучение в учебни центрове за близо 14 000 студенти годишно (2012 г.).

Обучението за различните сегменти от клиенти се характеризира със  специфични, собствени методи на преподаване, насочени по-специално към интеграция и мотивация, както и с преподаване на базата на електронно обучение (e-learning), което се обновява непрекъснато. BEST е един от първите институти в Австрия, одобрен като сертифициран Eco- C център (European Communication Certificate) и предлага обучение и съответни изпити. Посредством своя  отдел за международни проекти BEST е придобил  дългогодишен опит в международно сътрудничество чрез участие в повече от 100 европейски проекта, както като координатор, така и като партньор. Институтът се фокусира върху обмяната на опит на добри практики и върху общо съвместно развитие с различни европейски партньори.

Роля на BEST в проекта:
BEST  осигурява програмиране
то на  софтуера zoom2choose.
  Сдружение на жените от региона на Дунав - Силистра, България

Сдружението с нестопанска цел « Сдружение на жените от региона на Дунав » е основано през 2008 година. То осъществява дейности за сътрудничество и социално интегриране на жените в регионите, които са разположени по поречието на река Дунав, чрез подпомагане на регионалното и трансгранично развитие. Сдружението организира поредица от събития в полза на институции и специализирани училища. Представители на организацията са участвали в конференции и форуми във връзка със Стратегията на ЕС за региона на река Дунав в Германия, Унгария, Румъния, България. Сдружението работи и с други неправителствени организации и професионални институции за участие и организиране на работни срещи, конференции, семинари по различни въпроси, свързани с интеграцията и реинтеграцията на съответните целеви групи и за допълнително обучение.

Ролята на Сдружението на жените от региона на Дунав в проекта:
Сдружение на жените от региона на Дунав участва в изработването на концепцията и работните модули, които са в основата на работните снимки, осъществява адаптирания превод на български език на софтуера, участва в тестването и разпространението на резултатите от проекта в България и Румъния.

 www.intelekt.vibs.bg

Училище на втория шанс - Марсилия, Франция

Официално открито в края на 1997 г., Училището на втория шанс в Марсилия е първото училище от този вид в Европа. Неговата мисия е да гарантира, чрез обучение, професионалната и социална интеграция на младите хора [18-25 години], напуснали училище без диплома, най-малко година по-рано. Всяка година, повече от 600 младежи са включени в процеса на редуване на обучение и стажове, предложен от училището.
На всеки стажант е осигурено индивидуализирано, интензивно подпомагане в професионален, образователен и социален план:

-> Дейността на Училището на втория шанс се осъществява съвместно с фирми и предприятия (към началото на 2013 г., повече от 2700 предприятия, фирмени сдружения и организации са партньори на Училището): отговарящите за връзките с бизнеса работят директно с предприятията, с цел подпомагане на стажантите в процеса на изграждане на техния професионален проект.

> Образователната програма на училището предлага подобряване на основни умения като: четене, писане, смятане, разсъждаване, работа с компютър. Като част от този тип обучение, педагогиката е напълно индивидуализирана и адаптирана към реалното ниво на учениците, с което те постъпват в Училището.
-> В партньорство със сдруженията на територията на район Марсилия, дейността на Училището на втория шанс е съобразена с всички допълнителни проблеми, пред които са изправени неговите възпитаници: жилищно настаняване, здравеопазване, трудни семейни отношения, достъп до различни права ...

Роля на Училището на втория шанс в проекта :
Сътрудниците на Училището на втория шанс участват в разработването на концепцията, определянето на спецификата на работната програма, в създаването на базата снимков материал и видео, предназначено за използване на педагогическия инструмент.

Greta du Velay – Сдружение от местни обществени образователни институции Дю Велей, Франция  

Greta du Velay е организация за обучение на възрастни. Като обществена организация е свързана с Министерството на образованието и работи с 22 училища и колежа в южната част на област Овернь. Със своите около четиридесет обучители и повече от 200 консултанти, провежда обучения в различни области, за да отговори на нуждите на предприятията и да подпомогне професионалното интегриране. Тя работи с всички участници в процесите на обучение и интегриране, на местно, регионално и национално ниво. Всекидневно обучителите оказват помощ на голям брой младежи в техните усилия за професионално ориентиране, съвместно с местните бюра по труда. От 1992 г. насам, Greta du Velay придобива експертиза в международен контекст и нейната педагогическа дейност се разпростира и в многобройни европейски мрежи, свързани с интегрирането, с развитие на уменията и с бизнеса. Повече информация на: http://cri.velay.greta.fr

Роля на Сдружението от местни обществени образователни институции в проекта:
Greta du Velay участва в разработването на концепцията, в определянето на спецификата на работната програма, базираща се на снимков материал, осъществяването на тестове и в разпространението на педагогическия инструмент.

Местна инициатива за млади хора - Люксембург

Основана през 1984 г. Местна инициатива за млади хора е институция към Министерството на образованието и професионалното обучение в Люксембург.
Тя се състои от 10 регионални офиса в цялата страна, където нейните сътрудници оказват съдействие на младежи на възраст между 15 и 26 години, напуснали училище преди да се дипломират или в края на задължителното образование.

Местна инициатива за млади хора

- организира социално-образователни дейности, подпомагащи подготовката за професионалния живот;
- контактува и подкрепя младите хора, които са напуснали училище преди да са се дипломирали;
- информира и привлича вниманието на всички институции, участващи в процеса на интегриране и създава връзки между тях;
- поддържа и участва в създаването на нови структури, които насърчават социалната и професионална интеграция;
- тя е партньор на Младежки дом за професионално ориентиране.

 

Роля на Местна инициатива за млади хора в проекта:
Сътрудници на Местна инициатива за млади хора участват в разработването на инструмента, който е в основата на проекта и по-специално на концепцията, в определянето на спецификата на работната програма и в създаването на базата снимков материал.