Ý
 
Ý
 

Ü

Техническо училище Жозеф Бек, Люксембург
B.P. 29
L-6701 Гревенмахер
mail: secretariat@ltjb.lu
Създадено през 1969 Техническото училище Жозеф Бек e разположено на изток от Люксембург на границата с Германия и броят на неговите ученици е около 850.
В училището има следните класове :
техническо обучение : 7- 9
класическо обучение: 7- 4
професионално обучение : фризьорство,дървообработване, търговия, електротехника, техническа поддръжка
медицинско обучение : 10 - 11
администрация : 10-13

Ü
РОЛЯ В ПРОЕКТА :
Училището е контрактант за проекта.
Ü
Русенски университет Ћ Ангел Кънчев Л– приблизително 12 000 студенти;
Филиал Силистра- приблизително 600 студенти;
Русенски университет осигурява обучение в областта на икономическите науки, право и управление, инженерни и педагоически специалности.
Филиал Силистра подготвя бъдещи преподаватели по български език, чужди езици и информатика за средното образование.
Ü
РОЛЯ В ПРОЕКТА :
- превод и адаптиране на всички теоретични текстове и упражнения от педагогическите инструменти Ћ Социални компетенции Л и Ћ Умения за откриване Л на български език;
- тестване на модула за обучение, който подпомага използването на педагогическите инструменти;
- предоставяне на партньора отговарящ за оценката на проекта необходимата информация;
- осигуряване разпространение на резултатите от проекта чрез създаване на връзка към Интернет сайта, която дава възможност за директен достъп до проекта.
Ü
Нашето училище е комбинация от начално училище (7-11 год.), и класове с подготвителен режим за продължаване в професионални училища (11-16 год.), но това не оказва влияние на организацията на училището, което се ръководи от един директор.
Тази комбинация съществува от две години, тъй като по-рано съжителстваха две отделни училища в една и съща сграда. След сливането животът в нашето училище стана по-лесен, защото учителите се познават по-добре и си сътрудничат. От друга страна по-големите ученици се грижат и помагат на по-малките.
Общият брой на учениците е 251:
- 119-в шест паралелки с подготвителен режим;
- 131- в седем паралелки от началния курс.
Училището е разположено в селскостопански регион и то се посещава от ученици от 20 села. Тъй като регионът се намира на границата с Люксембург (р.Мозел е естествената граница) в училището се изучава приритетно френски език в 1, 3 и4 клас на началния курс и в 5 и 6 клас на подготвителния цикъл.
Ü
РОЛЯ В ПРОЕКТА :
- превод на немски език на педагогическите инструменти
Социални компетенции и "Умения за откриване".
Ü
 Институтът за усъвършенстване на учители и училищна психология ( ИУУУП)- Ренани-Палатина е държавна институция, чиято мисия е непрекъснатата подготовка на учители в областта Ренани-Палатина (Германия). В своите 3 образователни центъра и 14 центъра за оказване на психологическа помощ работят около 200 сътрудника.
Посредством проекти и образователни програми ИУУУП оказва помощ на образователните институции от областта, техните ръководства, преподаватели, учителите, представители на учениците и родители, за довеждане до успешен край на процесите на развитие на образователния процес и училищните проекти.
Ролята на регионалния център в Заарбург е оказване на експертна помощ по отношение на обучението за работа с инструментите създадени по проекта и тяхното разпространение.
Ü
РОЛЯ В ПРОЕКТА :
Ролята на регионалния център в Заарбург е оказване на експертна помощ по отношение на обучението за работа с инструментите създадени по проекта и тяхното разпространение.
Ü
Техническо училище Еш-сюр-Алзет, Люксембург
http://www.lte.lu/
Annexe Wobrecken :
Подготвителни класове : 13 класа
7 паралелки с преподаване на френски език
Начален цикъл EST : 2 подготвителни паралелки за чужденци
4 паралелки 9-ти подготвителен клас
2 паралелки 9-ти подготвителен клас с преподаване на френски език
Общ брой ученици : 421
Обикновено учениците, които посещават Техническото училище Еш-сюр-Алзет не са усвоили познанията, съответстващи на началния цикъл, и затова се обучават в подготвителна паралелка.
Модулното обучение е на три нива :
- реинтеграция в началния цикъл на техническо обучение;
- интегриране на ученика в професионалното обучение;
- интегриране на ученика в реалния живот.
Тъй като на нашите ученици често липсват социални компетенции, ние се надяваме да включим педагогическите инструменти „Умения за откриване” и „Социални компетенции” в официалните програми на подготвителните класове.
 
Ü

Евро Кордиал е организация от Люксембург с определена насоченост кьм европейската идея. Нейните основни цели са:
- проучвания и иновации в областта на пеагогиката;
- създаване на педагогически инструменти и игри;
- организиране и осъществяване на педагогически обучения;
- разпространение на педагогически инструменти;
- адаптиране на педагогически инструменти на други европейски езици;
- оказване съдействие на всяка дейност, подпомагаща социалното и когниривно развитие на младежи и възрастни изпитващи затруднения в процеса на обучение, неграмотни или неквалифицирани.
Евро Кордиал е създадена за подпомагане хармонизацията на националния и европейски опит на своите членове. Те са от различни страни на Европа и се включват активно в образователни и проучвателски дейности.
Евро Кордиал участва в многобройни европейски проекти и е създала актовно партньорство с Люксембург, Франция, Белгия, Германия, Англия, Португалия и Бьлгария.

Ü

РОЛЯ В ПРОЕКТА :
В рамките на този проект, членове на Евро Кордиал са автори на педагогическия инструмент ЋУмения за откриванеЛ.

Ü
Департамент Обучение и технологии
Университет –Намюр, Белгия
FUNDP – rue de Bruxelles 61
5000 NAMUR
Tel. 00 32 81 72 50 69
Fax 00 32 81 72 50 64
Web : http://www.fundp.ac.be/universite/interfacultaire/det/
Mail : secretariat@det.fundp.ac.be
Департаментът - Обучение и технологии има за задача да обучава и да запознава с новите технологии студенти и учители. Обучителните и образователните практики са едновременно негови цели и предмет на научни изследвания.
Мястото на департамента в Университета на Намюр е особено. Това е междуфакултетен департамент и освен изследователските функции при обучението на бъдещи учители и преподаватели, той е в служба на образователната общност в и извън Университета.
Функции:
• Изследвания : те отговарят на потребностите по места, интегрирайки работата на преподаватели и обучавани.
• Обучения : редовно, задочно, специализации.
• Квалификационни и прекфалификационни дейности (ресурсен и методически център).
Ü
РОЛЯ В ПРОЕКТА :
Нашето участие и интерес към Европейския проект по Коменски2 „Умения за откриване и социални компетенции” се базира от една страна на нашия многогодишен опит в провеждане на обучителни дейности с педагогически колективи, в рамките на различни проекти за обучение и от друга страна - на работата ни с младежи, изпитващи затруднения при интегрирането им в професионална среда.
Ü
Асоциацията АРОЕВЕН към инспектората в Реймс, е асоциация по закона от 1901, подпомагаща общественото образование, която има за цел:
• да организира и развива всички дейности в учебно време и по време на ваканции с учениците от средното образование;
• да оказва педагогическа помощ, да организира обучения и преквалификации на педагогическите кадри.
Тя е член на Федерацията на Службите за организиране на учебни и ваканционни дейности, с призната обществена полза и на Движение за педагогически проучвания и дейности.
Освен общообразователната дейност, Асоциацията АРОЕВЕН към инспектората в Реймс се занимава с проблемите на автономията и отговорностите на учащите, в рамките на дейности, които подпомагат младежите, изпитващи затруднения в училищна среда. В този смисъл тя е в основата, заедно с АСИО, на създаването на педагогическия инструмент „Социални компетенции”
Ü
РОЛЯ В ПРОЕКТА :
- Адаптиране на педагогичекия инструмент „ Социални компетенции”;
- Структуриране на модулите за обучение на обучаващи;
- Експериментиране на обученията с обучавщи;
- Създаване на Интернет сайт;
- Разпространение на резултатите на проекта.
Ü
АСИO(Академична служба за Информация и Ориентиране) осигурява функционирането на мрежата от центрове за Информация и Ориентиране в региона на Шампань –Арден. В нейните задължения е функционирането на Обща програма за адаптиране, която има за цел да оказва съдействие на училищата да не допускат нито един ученик да напусне без да е получил диплома. В този смисъл АСИO заедно с АРОЕВЕН (Регионална асоциация за възпитетелни и почивни дейности в националното образование) е в основата на създаването на педагогическия инструмент Ћ Социални компетенции Л
Ü
РОЛЯ В ПРОЕКТА :
- адаптиране на педагогическия инструмент Ћ Социални компетенции Л ;
- структуриране на модулите за обучение на обучаващи;
- експериментиране на обученията с обучаващи;
- създаване на Интернет сайта;
- разпространение на резултатите на проекта.
   

 

 

 

enjeux démarches outils