Ý
     
 
Ý
 
 
Ý
   

Това обучение се отнася до учителите и всички други лица, които се занимават с ученици, изпитващи затруднения в училище и /или в професионалното си адаптиране.

Ü
Развиване у учениците на социални и познавателни компетенции.
Ü
Използване в работата с учениците на инструментите „Умения за откриване” и „ Социални компетенции” като се спазва съответната методика.
Ü
Включване на тези инструменти в собствената практика.
Вие ще откриете :
Ü
защо е важно да се развиват тези компетенции у учениците;
Ü
педагогически похвати позволяващи мобилизиране и усвояване на тези компетенции.
Вие ще се запознаете с:
Ü
конкретен инструмент, който развива социални компетенции: самостоятелност, себеутвърждаване, общуване и адаптиране към професионалния живот;
Ü
инструмент, който развива способност за мислене чрез търсене на стратегии и най-подходящи решения. Става въпрос за упражнения разпределени в 30 мисловни категории като всяка предлага 4 нива на трудност;
Ü
методиката е обща за двата инструмента

 

 

 

enjeux démarches outils