Интернет сайтът на Евро Кордиал (EuroCordiale) е на френски език, но вие ще намерите много педагогически инструменти и на други езици (английски, български, немски и португалски). Тази страница ще ви помогне лесно да откриете всички части, съществуващи на български език.

 

 

 

НОВО !!!

Операция СМЯТАНЕ в град Графовил

Описание на проекта:

Достъп до епизодите:

 

zoom2choose

Подпомагащи насоки за професионално ориентиране чрез снимков материал

Достъп до инструмента:

« 900 упражнения за професионална комуникация »

900-те упражнения на програмата са създадени от една мрежа, базирана на следните 5 умения:

A : Устно общуване

B : Информиране /Документиране

C : Разбиране на съобщение

D : Реализиране на писмено съобщение

E : Оценяване на съобщение

Всяко умение се оценява чрез тридесетина задачи , разпределени в 3 нива на трудност. Задачи като: "Да се разбере, да се припомни, да се предаде указание" или "Да се обясни на друг техническата част, начина на употреба, как да се изготви стратегията", "Да се създаде социален контакт, да се спазват социалните закони (учтивост, йерархия...)" напълно съответстващи на начина на работа.

Всяка задача предоставя работен модул. Всеки работен модул съдържа :

- Формуляр с педагогическо указание за ползване от преподавателя ( погледнете параграфа « Допълнителни указания » по- долу );

- Основно примери и/или разяснения, предназначени за учащия;

- Серия от упражнения, от които едно обобщаващо упражнение, всяко с отговори.

Програмата съдържа « Тест за входно ниво ». Тя позволява на учащия, съвместно с ръководителя, да достигне етапа на индивидуална реализация. Документът « Етап на индивидуална реализация » ще ви помогне в бъдеще. В него ще приложите оценяването въз основа на направените упражнения.

За всяко умение (без умение A « Устно общуване ») и за всяко ниво от трите, съответства « Изходно ниво ». То позволява на обучаващия се да оцени постигнатото, когато е приключил определено ниво на трудност в дадената област. Затова съществуват 12 нива на трудност.

Достъп до инструмента

 

 

ДОСТЪП ДО УПРАЖНЕНИЯТА

« Ресторант Венеция - 3 » е поредната версия на интерактивен софтуер, предназначен за младежи и възрастни, изпитващи затруднения от образователен характер и желаещи да усъвършенстват знанията си по роден или чужд език. Той съществува на френски, английски, немски, португалски и люксембургски. В момента се подготвя поредна версия, на български език, която ще бъде готова през м. октомври.

ВЪПРОСНИК 1

ВЪПРОСНИК 2

 

 

 

Педагогическо ръководство

 

 

 

 

Педагогическият инструмент «Умения за откриване»

развива способности за мислене посредством откриване на най-подходящите стратегии и решения. Той съдържа 360 упражнения (задачи), разглеждащи:

· 30 умения, степенувани в 4 нива на трудност, придружени от отговори и фишове с педагогически указания;

· фиш за входно ниво;

· насоки за индивидуална работа;

· фиш за изходно ниво.

Достъп до инструмента

 

Педагогическият инструмент «Социални компетенции» съдържаприблизително 100 разнообразни игрови ситуации за изпълнение в група, дейности, развиващи 4 различни компетенции:

· Самостоятелност;

· Себеутвърждаване;

· Комуникативност;

· Адаптиране към живота в предприятието.

Достъп до инструмента

 

Проект « Нова система за сертифициране на младежи без квалификация »

Достъп

 

Търся ? Откривам ! Използвам… е педагогически инструмент, който позволява на обучаващите да търсят, откриват и използват материали за развитие на трансверсални и лингвистични компетенции за младежи със затруднения в обучението.

Достъп до всички части на проекта

Достъп до търсачката

 

За контакти :

Свържете се с Euro Cordiale (Евро Кордиал) на френски, немски или английски език)