Ý
     
 
Ý
 
     
Ý
 
 
Ý
 
Ü
Основни цели на педагогическия инструмент:
- От когнитивна гледна точка - развитие на уменията за мислене, разсъждаване и търсене на стратегии и решения посредством упражнения, чиято задача (указание) трябва да бъде открита от самите обучавани, а упражненията са представени под форма на рисунки.
- От поведенческа гледна точка - да позволи на обучаваните да придобият по-голяма самостоятелност, увереност в себе си, мотивация, чувство за отговорност, инициативност, творчество със засилване на нагласата за споделяне : изказване на идеи, развиване на хипотези и аргументи, изслушване и вземане предвид думите на другия, евентуална промяна на мнение, право на действие и на грешка.
Ü
Оригиналност на инструмента
- Този инструмент не използва писмения код и следователно е адресиран към всички, включително и към тези, които не могат да четат, да пишат и да смятат;
- в самите упражнения няма поставена задача (задание) или указание, тъй като тя трябва да бъде открита от самите участници посредством изказване на хипотези;
- инструментът е отворен : преподавателите, обучаващите и тези, които го използват, обучаваните, могат самите те да създават упражнения на базата на стандартните фишове и да ги включат в инструмента;
- при по-голямата част от упражненията (около 400), макар и придружени с примерно „решение” („ключ”) има възможност за повече от едно решение, всяко със своите предимства;
- основното в работата на участниците се състои не толкова в откриване на самото решение, колкото в откриване на проблематиката (предлагайки хипотези за задача, за указание), като след известно време за мислене, предлагат логически размишления и стратегии, с които се достига до предложените решения от всеки един от участниците и които след това се сравняват и обсъждат;
Ü
Структура на инструмента
Инструментът включва:
- 30 категории на мислене;
- 4 нива на трудност за всяка от категориите на мислене с по 3 упражнения за всяко ниво на трудност, придружени с решение( ключ) и фиш с педагогически указания, предназначени за обучаващия, като в него са включени примери за приложение, забележки и други области на приложение;
- един „входящ тест” позволяващ да се подберат категориите на мислене, по които трябва да се работи и нивото на трудност, с което трябва да се започне. По този начин се осигурява индивидуализирана работа с всеки участник като същевременно той има възможност за самооценка и определяне на собствените си критерии за успех в края на всяко упражнение.
- един „изходящ тест" позволяващ оценка на категориите на мислене, с които е работено по време на занятието.
2
Теоретически референции
Les épreuves de positionnement
  Positionnement d'entrée
  Positionnement de sortie
Упражнения в 30 категории
     
Нива
  4 Откриване-Ориентиране
  4 Разпознаване на форми
  4 Възпроизвеждане - Представяне
  4 Поставяне - Подреждане
  4 Локализиране – Ориентиране
  4 Разбиране на план
  4 Въртеливо движение
  4 Разшифроване
  4 Подреждане: чрез елиминиране
  4 Подреждане: по определен критерий
  4 Подреждане: по серии
  4 Подреждане: по съвкупности и подсъвкупности
  4 Създаване
  4 Логическо запаметяване
  4 Сравняване
  4 Използване на таблица с двоен вход
  4 Подреждане по етапи
  4 Възстановяване
  4 Работа със серии
  4 Работа с двойни серии
  4 Преходност и обратимост
  4 Запознване с перспектива и местоположение
  4 Предавателно движение
  4 Преценка
  4 Достигане до заключение
  4 Понятие за част от цяло
  4 Комбиниране
  4 Количествена пропорционалност
  4 Прости вероятности
 
Понятие за дроби