Ý
     
 
Ý
 
     
Ý
 
 
Ý
 
Ü
В този случай педагогиката се базира на опита на екипите работещи вCIPPA. (Цикъл за Професионално Адаптиране чрез Редуване) (ЦПАР). Центрове към Министерството на националното образование за младежи между 16 и 18 години, напуснали училищната система без професионален проект или без решение за обучение.
Младежите приемани в тези центрове са срещнали затруднения в колежа
( среден курс на обучение); трудности, които са се проявили още в курса на основното образование у много от тях и които са от различно естество :
- проблеми с обучението;
- проблеми с адаптиране към класа и преподавателите;
- семейни проблеми;
- проблемни отношения с родителите;
- психологически или здравословни проблеми;
- а най-често, натрупване на няколко проблема едновременно.
Ü
Голяма част от младежите приети в CIPPA (ЦПАР) изпитват големи затруднения при професионалното си адаптиране поради факта, че им липсват социални компетенции, които се изискват в работна среда, в предприятията. Следователно се оказва необходимо да се работи за развитие на тези компетенции.
В повечето случаи, нито семейната среда, нито училището с традиционния си начин на функциониране, не са могли да изградят у тези младежи необходимите им умения и способности, за да успеят да се адаптират в професионалния живот. В центровете CIPPA (ЦПАР), същите тези младежи показват чувствителен напредък. Оказването на близко съдействие и помощ се явява изключително важен фактор, на който трябва да бъде дадена определена форма.
Теоретически референции
  Самостоятелност
    Умения за съобразяване с някои социални норми
    Умения за изпълнение на задача или дейност в предвидените срокове
    Умения за организиране на придвижването си в заобикалящата ги среда
    Умения за ситуиране в личната си история
    Умения за аргументиране на своя избор с ясни мотиви
    Умения за прилагане на стратегии адаптирани към собствениете си нужди
    Изтегляне на всички упражнения от Самостоятелност
  Себеутвърждаване
    Умения за изразяване
    Умения за представяне на самия себе си в добра светлина
    Умения за откритост, отвореност
    Умения за преминаване към действие
    Умения за прилагане в действие на образователен или професионален проект
    Изтегляне на всички упражнения от Себеутвърждаване
 
Общуване
    Разбирам/ разбират ме
    Изслушвам другите и самия себе си
    Толерантност и уаважение на другите
    Работа в екип
    Изтегляне на всички упражнения от Общуване
 
Адаптиране към живота в предприятието
 
Опознаване на живота в предприятието
 
Интегриране в живота в предприятието
 
Изпълнение на поставена задача
Изтегляне на всички упражнения от Адаптиране към живота в предприятието