Начало Документи Оценяване ПОЛЕЗНИ
ДОКУМЕНТИ
Контакти

ПРОЕКТ "ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЯ": Таблица за умения

УМЕНИЕ А: УСТНО ОБЩУВАНЕ
Да бъдеш чут Да бъдеш разбран Да имаш поведение, адекватно на ситуацията
A-11

Владеене на гласа си:
 • сила, интензивност
 • скорост, плавност
  • изговаряне
  • интонация.
A-21

Описание на видяно, чуто, разбрано. A-31

Вземане под внимание мястото и обкръжаващата среда.
A-12

Установяване на социален контакт:
 • Започнете контакт социално
 • Започнете контакт за административни цели
 • Преставате се на някого.
A-22

Предаване на последователно съобщение чрез използване на правилен синтаксис ; използване на прости структури на устната реч; упражняване чрез задаване на въпроси и даване на отговори. A-32

Контролиране езика на тялото :
 • пози на седене
 • жестове
 • изражение на лицето.
A-13

Управление на понятието време за слушане:
 • Слушане:
  • Управление на понятието говорене
A-23

Използване на езиков регистър, подходящ за ситуацията и за човека с когото се говори. A-33

Дишане, отпускане, вземане под внимание на вашите собствени емоционални реакции.
A-24

Иницииране и поддържане на последователен диалог; уверете се,че съобщението ще достигне целта и че се поддържа комуникацията. A-34

Интегриране в живота на група и говорене пред позната публика за управляване на стреса "сценичния страх".
УМЕНИЕ Б: ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ДОКУМЕНТИ
Level Търсене на документация Подбор на документация Обработване на документи
1. Б1-11

Поставяне на цели при търсене; използване на знанията, които вече имате; задаване на правилни въпроси. Б1-21

Използване на проста система за класифициране. Б1-31

Установяване на отклонения между зададен въпрос и получен отговор.
Б1-12

Съобразяване със собствените представи и разширяването им в съответствие с правилните въпроси. Б1-22

Класифициране на документи според прости критерии. Б1-32

Задаване на въпроси относно прост документ: Намерете и отбележете специфична информация в прост документ за да отговорите на въпроси изискващи отговор да или не.
Б1-13

Установяване на предварителните въпроси и дадените отговори.
2. Б2-11

Овладяване на общите принципи на организация на документацията, чрез използване на инструментите за класиране (кодове, каталози, досиета, речници, сборници, Интернет ... ). Б2-21

Съставяне на едно цяло от набавена документация. Б2-31

Консултиране на брошури с практическа и допълнителна информация.
Б2-12

Разглеждане на въпросник в съответствие със ситуацията и документите. Б2-22

Намиране в документацията на връзките на противопоставяне на съседство, на изключване и пресичане. Б2-32

Намиране на несъответствията между отговори дадени в различни документи по една и съща тема.
Б2-23

Организиране на документация, доставена в безпорядък според няколко критерии. Б2-33

Подреждане на документи за информация, обяснение.
3. Б3-11

Осъществяване на търсене, изискващо използване на различни документални инструмента и откриване на необходимите елементи.. Б3-21

Подреждане на документация (за/против; отрицателна/положителна; причини/следствия; включване/изключване; информативен документ /илюстриращ документ; др.). Б3-31

Откриване и извеждане от документ на точна информация за открити въпроси.
Б3-12

Откриване на елементи с помощта на аудио-визуални документи и Интернет. Б3-32

Анализиране и използване на специфични секции в пресата.
Б3-33

Извличане на бележки от проста информация.
УМЕНИЕ С: РАЗБИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ
Level Анализиране на съобщение Схващане значението на съобщение Построяване на съобщение
1. C1-11

Разпознаване на основните части в просто съобщение. C1-21

Отговаряне на въпроси за цялостното значение на дадено съобщение (въпроси с избор измежду няколко отговора). C1-31

Създаване на съобщение от дадени елементи.
C1-12

Откриване на елементите, които показват значението на просто съобщение. C1-22

Преобразуване на просто съобщение от един код към друг (портретен, жестов, писмен или устен) за да покажете,че сте разбрали съобщението. C1-32

Устно обясняване на значението на жестовете, мимиката, снимката, обявата ,прост текст и др..
C1-13

Подреждане и класифициране на елементите в просто съобщение.
C1-14

Разбиране на инструкции.
2. C2-11

Разпознаване на основните части на съобщение. C2-21

Отговаряне на въпроси по съобщението (открити въпроси). C2-31

Резюмиране на съобщение от откритите елементи.
C2-12

Намиране на елементите, които характеризират ситуацията. C2-22

Преобразуване на съобщение от един код към друг. C2-32

Предаване на дадени инструкции и/или информация.
C2-13

Подредете и класифицирайте елементите на съобщение. C2-23

Свързване на намерените елементи в анализа на едно съобщение. C2-33

Обясняване на друго лице на техническо описание, инструкции или рецепта, и др.
C2-14

Разбиране на указанияи.
3. C3-11

Разпознаване на частите на комплексно съобщение. C3-21

Сравняване на съобщенията и откриване на общите и различните елементи за да отговорите на открити въпроси. C3-31

Структуриране на съобщение от намерените елементи и формулиране в резюме или кратка презентация.
C3-12

Намиране на елементите на значението и на значението по подразбиране. C3-22

Преобразуване съобщение от един код към друг. C3-32

Предаване на дадени инструкции и/или информация.
C3-13

Разпознайте различните части на съобщение. C3-33

Обясняване на друго лице на техническо описание, инструкции или рецепта, и др.
C3-14

Разпознаване на структурата на документ. C3-34

Цитиране на източници в съобщение, получено устно или писмено.
C3-15

Разпознаване на елементите на комуникация в документ.
УМЕНИЕ Д: РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПИСМЕНО СЪОБЩЕНИЕ
Level Съставяне на писмено съобщение Организиране и структуриране на съобщение Съставяне и редактиране на съобщение
1. Д1-11

Отговаряне на прости въпроси. Д1-21

Съставяне на просто съобщение въз основа на данни, които трябва да се класират. Д1-31

Съставяне на съобщение с прости изречения.
Д1-12

Попълване на формуляр. Д1-22

Съставяне на съобщение въз основа на схема. Д1-32

Озаглавяване на документи.
Д1-13

Отговаряне на точни въпроси, отнасящи се за визуално съобщение/картина/рисунка/снимка. Д1-23

Съставяне на съобщение въз основа на поредица от картинни изображения. Д1-33

Отговаряне на прости въпроси във връзка със събитие от ежедневието.
Д1-34

Съставяне на параграф с прости изречения, след това на текст.
Д1-35

Точно описание на документ.
2. Д2-11

Съставяне на съобщение, предназначено за определен човек. Д2-21

Търсене и подбиране на елементи с цел информиране. Д2-31

Съставяне на сложни изречения.
Д2-12

Отговаряне на въпросник. Д2-22

Организиране и структуриране на елементи с цел обяснение. Д2-32

Съставяне на прост текст.
Д2-13

Писане на писмо с цел искане или даване на сведения. Д2-23

Подреждане на идеи. Д2-33

Съставяне на текст въз основа на предварителен план.
Д2-14

Писане на служебно писмо. Д2-24

Съставяне на план въз основа на дадени елементи. Д2-34

Съставяне на съобщение въз основа на водене на прости бележки.
Д2-25

Съставяне и озаглавяване на текст.
3. Д3-11

Дайте писмено инструкции. Д3-21

Обясняване на собствено съобщение, писмено и устно. Д3-31

Формулиране на идеи по дадена тема.
Д3-12

Дайте писмено обяснения. Д3-22

Съставяне на план. Д3-32

Съставяне на съобщение въз основа на водене на бележки.
Д3-13

Опишете писмено ситуация или събитие. Д3-33

Съставяне на резюме на текст.
Д3-14

Създайте въпросник. Д3-34

Изготвяне на бланка въз основа на дадени елементи.
Д3-15

Напишете писмо за да поръчате нещо.
Д3-16

Напишете писмо за оплакване.
УМЕНИЕ E: ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ
Level Обяснение на значението на собствено съобщение Обяснение на значението на чуждо съобщение Различаване в съобщение аргументационен план Преценяване на просто съобщение
1. E1-11

Представяне и обясняване на собствена гледна точка (първо устно, после и писмено). E1-21

Обясняване на факт от ежедневието, картина, просто съобщение, чуто или прочетено. E1-31

Разпознаване на аргументи в дадено съобщение (обективни и субективни или пристрастни). E1-41

Изясняване на собствената позиция чрез просто съобщение.
E1-12

Илюстриране на идеи, чрез примери взети от живота. E1-22

Озаглавяване на картина, прост текст с цел обясняването му. E1-42

Отговаряне на въпроси от типа: "Какво мислите за ...?, Защо?".
E1-23

Преформулиране на чуждо съобщение (например с цел по-добро разбиране или съгласие). E1-43

Отговаряне на въпроси от типа: Какви са различните мнения по ...?, Защо?
2. E2-11

Защита на собствена гледна точка с аргументи от живота (своя и този на другите). E2-21

Преформулиране на чуждо съобщение (например с цел по-добро разбиране или съгласие). E2-31

Откриване, изреждане, организиране, подреждане на аргументи (въз основа на просто съобщение). E2-41

Изясняване на собствена позиция чрез съобщение и оправдаване на собствена гледна точка.
E2-22

Аргументирано обясняване на съобщение. E2-42

Критичен поглед по повод на текст.
3. E3-11

Избиране на план за аргументация за собствено съобщение. E3-21

Преформулиране на чуждо съобщение (например с цел по-добро разбиране или съгласие). E3-31

Откриване в текст на необходимите аргументи и подходи за убеждаване. E3-41

Оценяване, преценка, отхвърляне, критикуване на идеи, изразени в съобщение.
E3-22

Използване на коментар за показване на верността и уместността на аргументацията. E3-42

Излагане на споделени мнения и предлагане на обща основа за различията.