Ý
     
 
Ý
 
 
Ý
   
Ü

Да се развият у учениците трансверсални компетенции от социален и познавателен хатрактер, които се оказват първостепенни за социалното и професионалното им адаптиране.
Защо тези компетенции са първостепенни ?
Днес, познанията се развиват много бързо и предприятията са поели отговорността за обучение в тези компетенции (техническо адаптиране). Но поради специфичната среда, трансверсалните компетенции са първостепенни: общуване, работа в екип, разграничаване на важното от торостепенното.

Ü
Да се даде възможност на учениците да се мобилизират отново: да бъдат поставени в ситуация на обучение и да поемат задължения по отношение на това обучение. Да им се вдъхне увереност във възможностите им да успеят.