Ý
     
 
Ý
 
 
Ý
 
Ü

За да се развият най-добре тези трансверсални компетенции, инструментите трябва да се впишат в една глобална педагогика. Мобилизитрането на компетенциите може да се извърши само в многостранен контекст. За създаване на такъв контекст е най-добре педагогиката да стане част от проект, изпълнява от мултидисциплинарен екип.
Този екип ще може :

Ü
да определи нуждите на учениците в зависимост от контекста;
Ü
да определи необходимите компетенции;
Ü
да мобилизира очакваните компетенции в различен контекст; 
Ü
да затвърди тези компетенции и да осигури възможност за тяхното приложение в друг контекст.
Ü

Поведение на преподавателя : посредник, възпитател, помощник в обучението.
При този вид педагогика преподавателят не преподава познания в истинския смисъл на думата, а по-скоро помага в процеса на обучение. За тази цел той:

Ü
наблюдава групата в определена ситуация, за да открие липсващите компетенции;
Ü
взема под внимание изразените нужди от обучавания или групата (активно слушане);
Ü
преформулира нуждите адаптирани към определен контекст;
Ü
организира работата : указания/продължителност/ редуване на индивидуални фази в малки групи, в цялата група/, следи за активността;
Ü
създава положителна атмосфера, окуражава;
Ü
дава право на грешка;
Ü
не дава оценки на личността;
Ü
поощрява търсенията;
Ü
окуражава последователни формулировки и опити вместо да даде наготово „правилния” отговор;
Ü
поощрява задаването на въпроси;
Ü
повтаря въпросите (повтаря указанията, преформулира насока за решение, дадена от друг ученик, …);
Ü
следи за взаимодействие в процеса на обучение: поощрява намесите, улеснява общуването и играе роля на посредник;
Ü
поощрява аналитичното мислене по време на целия процес;
Ü
дава насоки за намиране на други области на приложение на новонаученото.